Logo Uniwersytetu Humboldta
Logo instytutu informatyki

Deutsche Version

English version

Version française

Główne tematy badań


 

Obraz, pismo, liczba w galaktyce Turinga

Techniczne i socjokulturalne przesłanki istnienia własności intelektualnej w warunkach multimedialnej dygitalizacji i globalnej komunikacji w sieci

Projekt

Wolfgang Coy, Volker Grassmuck

Współcześnie można zauważyć gwałtowny przełom w podejściu do i obchodzeniu się z własnością intelektualną. Niemieckie prawo autorskie zostało dopasowane do technik cyfrowych na gruncie międzynarodowych wytycznych. W europejskim parlamencie toczy się dyskusja nad prawem patentowym, które ma być znacząco rozszerzone. Nie tylko przedsiębiorstwa medialne formułują daleko idące roszczenia ekonomiczne, także nauka i ogół społeczeństwa posiada rosnące zainteresowania kulturalne, jeśli chodzi o dojście do wiedzy i z niej korzystanie. Przyczyną tak gwałtownych debat jest dygitalizacja, połączenia sieciowe i związane z tym daleko idące technicze zmiany przy wytwarzaniu, zachowaniu i przekazywaniu multimedialnych artefaktów. W następstwie tego, wyrosła wiedza uporządkowana znajduje się w procesie przeobrażeń struktur, który to proces zasadniczo zmienia praktyki kulturalne, stosunki ekonomiczne, tory technologiczne, tak samo jak swoje polityczne ramy regulacyjne. Dotyczy to nawet tak podstawowych pojęć jak autor, dzieło i wiedza. Dlatego wskazane jest wzięcie pod uwagę, obok warunków prawnych i ekonomicznych "zdygitalizowaniej" własności intelektualnej, także jej bazę techniczną i tradycję kulturalną.

Centralnym zagadnieniem tego projektu jest wyrównanie zróżnicowanych roszczeń: autorów i wynalazców jeśli chodzi o ich osobiste i prawnomajątkowe interesy, wydawców i innych osób w zakresie korzystania i wykorzystania a także interesu społeczności. Z pomocą odpowiedniego, konkretnego postawienia problemów naświetla się pole "obraz-pismo-liczba" w jego kulturalno-technichnych zazębieniach, po to aby aktualne debaty o własności intelektualnej wyłączyć z ciasnych prawno-ekonomicznych ram, w celu zachęcenia do otwartej dyskusji w drodze do galaktyki Turinga.


 

Wirtualna przestrzeń do ćwiczeń (po niemiecku) - Nauka na odległość w zdentralizowanym i niezależnym czasowo prowadzeniu ćwiczeń

Projekt

Osoby kontaktowe: Prof. Dr. Wolfgang Coy, Dr. Peter Schirmbacher, Jochen Koubek, Roland P. Kubica, Uwe Pirr
Finansowanie projektu: Federalne Ministerstwo Oświaty i Nauki (BMBF) / Niemiecka Sieć Badawcza (DFN-Verein)

Wraz z umiejscowieniem w Berlinie-Adlershof nowego centrum naukowego został campus Uniwersytetu Humboldta, przez wyprowadzenie wydziałów nauk przyrodniczych i technicznych, radykalnie podzielony. Powoduje to masę problemów organizacyjnych i trudności przy prowadzeniu zajęć i egzaminów według planów.

Projekt przewiduje zdecentralizowane prowadzenie wykładów i ćwiczeń na temat głównego zagadnienia informatyki "media cyfrowe". Jego celem jest znalezienie odpowiednich pomieszczeń, urządzeń i sytuacji do prowadzenia zajęć, które pozwoliłyby na wprowadzenie zdecentralizowanych ćwiczeń i wykładów z informatyki, przy użyciu urządzeń i oprogramowania, bedących na aktualnym poziomie techicznym i równocześnie możliwych do sfinansowania. Dodatkowo wykłady i związane z nimi materiały będą przetworzone na technikę cyfrową i zachowane, dzięki czemu mogą być w każdym czasie wykorzystywane.

Jako centralne zadanie tego projektu zostaną zorganizowane dwa pomieszczenia jako prototypy, w których odbywają się zdecentralizowane wykłady i ćwiczenia, interaktywne projekcje danych oraz komunikacja audiowizualna poprzez połączone komputery.

Ten projekt stoji w szerszym kontekście, w którym zostaną wprowadzone zdecentralizowane wykłady instytutu informatiki.


 

Od porządku wiedzy do wiedzy uporządkowanej mediów cyfrowych (po niemiecku)

Projekt

Osoby kontaktowe: Prof. Dr. Wolfgang Coy,Prof. Dr. Jörg Pflüger, Dr. Volker Grassmuck
Finansowanie projektu: Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) (do marca 2006)
Współpraca: Prof. Dr. Friedrich Kittler, Instytut Estetyki Uniwersytetu Humboldta
Prof. Dr. Bredekamp, Uniwersytet Humboldta
Prof. Dr. Charles Grivel, kierunek fachowy romanistyka na uniwersytecie Mannheim
Prof. Dr. Joachim Paech, grupa fachowa Wiedza o Mediach uniwersytetu Konstanz
PD Dr. Christoph Tholen, uniwersytet w Kassel
Prof. Dr. Peter Gendolla, uniwersytet w Siegen

Wraz z globalnym cyfrowo-elektronicznym połączeniem sieciowym powstały nowe formy komunikacji, informacji, handlu i rozrywki, które wykorzystują sieć komputerową jako media cyfrowe. Historycznie powstały porządek wiedzy, który przede wszystkim rozwinęty został wraz z tekstem i drukiem zostaje teraz wciągany w wir otwartych, globalnych siecii komputerowych. Narodowo ukształtowane "wiedze uporządkowane" (pojęcie stworzone przez H. Spinnera), które ustalone są obok porządku prawnego i porządku ekonomicznego zostają zastąpione przez nową globalną wiedzę uporządkowaną.

"Przyszłość wiedzy" będzie się charakteryzować zdecydowanie przyspieszoną cyfrowoą technicyzacją. W kontekście informatyki należy wypracować techniczne punkty tejże nowej globalnej wiedzy uporządkowanej i ścieśnić je do pojęcia medialnego, które odpowiednio opisuje sieci komputerowe jako media. Tematem tego projektu są połączenie i rozgraniczenie informatycznych aspektów z aktualnimi pojęciami medialnymi nauk społecznych i kulturowych. Z tego projektu pwinny być wyciągnięte odpowiednie wnioski dla nauki i badań w dyscyplinie informatyki.


 

Informatyka i społeczeństwo informacyjne

Główny temat badań

Osoby kontaktowe: Prof. Dr. Wolfgang Coy, Prof. Dr. Heidi Schelhowe, Dr. phil. habil. Christian Dahme

Przemiana w globalne społeczeństwo informacyjne jest najważniejszą cechą przyszłej informatyki. Podczas gdy dotychczasowe oddziaływania informatyki były widoczne przede wszystkim na obszarze pracy, powstają teraz nowe wymagania w stosunku do informatyki wynikające z kulturowch wpływów z całego świata. Na szczególną uwagę zasługują globalne sieci komputerowe, a także zagadnienia bezpieczeństwa techniki informacynej jak również rozległej dygitalizacji mediów.

Wraz z globalnym cyfrowo-elektronicznym połączeniem sieciowym powstały nowe formy komunikacji, informacji, handlu i rozrywki, które wykorzystują sieć komputerową jako media cyfrowe. I dlatego należy się zastanowić, czy panujące w informatyce dotychczasowe rozumienie tego, czym jest komputer, łącznie z jego urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowaniem i połączeniami sieciowymi – i do czego on może służyć – jest właściwe. Klasyczne spojrzenie na komputer jako urządzenie do liczenia i automat do sterowania jest zacieśnione do formalnego aparatu pojęciowo-metodycznego, który już napotyka na swoje granice w związku z metaforami pojęciowymi lat 70-tych i 80-tych, przez co nie dało się odpowiednio opisać używania komputera jako medium informacyjno-komunikacyjnego, wplecionego w elektroniczne i cyfrowe sieci.

Można zauważyć, że wraz z używaniem komputera jako medium do informacji i komunikacji zmieniły się zadania i wymagania mu stawiane, począwszy od automatycznego przetwarzania danych poprzez mocne zaakcentowanie jego charakteru jako narzędzia, aż do interaktywnego korzystania z globalnie połączonego z siecią medium. Tendencja ta będzie kontynuowana. Główne zadanie komputera jako medium będzie w dalszym ciągu polegało na staniu do dyspozycji jako indywidualne narzędzie interaktywnego korzystania z informacji w obrębie zmieniającej się wiedzy uporządkowanej "społeczeństwa informacyjnego".

Dopiero na skrzyżowaniu rzeczywistości technicznej z rzeczywistością socjalną powstaje z komputera medium. Tutaj realizuje się, jeszcze niedokładnie określona, zmiana wiedzy uporządkowanej w początkowym stadium "społeczeństwa informacyjnego".


 

Media cyfrowe

Główny temat badań

Osoby kontaktowe: Prof. Dr. Wolfgang Coy, Dr. Jochen Koubek, Jens-Martin Loebel

Grupa fachowa towarzystwa informatycznego: Komputer jako medium

Cechą charakterystyczną mediów jest ich syntaktyczna transformacja: tonu w obraz jako symbol w piśmie, litery w optyczny albo elektryczny sygnał Morse'a, dźwięku w mechaniczny, optyczny albo elektryczny sygnał płyty gramofonowej i filmu dźwiękowego, punktu świetlnego w obraz zapisany materialnie. Dygitalizacja prawie wszystkich sygnałów mediów, to znaczy przetwarzanie dowolnych sygnałów w kody cyfrowe i na odwrót, pozwala na nową technikę i jakość mediów.

Informaytka stawia do dyspozycji istotne instrumenty do pracy z w ten sposób zdygitalizowanymi mediami: sprzęt komputerowy (hardware) jak i oprogramowanie (software) i przede wszystkim systematyczną integrację poszczególnych etapów pracy; począwszy od nagrania i stworzenia, przez zapisanie, do odtworzenia i rozpowszechnienia. Płyta kompaktowa i jej warianty: od dźwiękowej cd przez pamięć komputerową cd-rom, aż do płyty wideo demonstruje, jak technika bazowa informatyki zmienia równocześnie najróżniejsze media cyfrowe. Oprócz przemian w tradycyjnych mediach staje się możliwa – przedtem prawie wykluczona –integracja różnych mediów, które z kolei same prowadzą do tworzenia nowych mediów. Przykładami tych procesów są gry komputerowe i wideoklipsy. Interaktywna telewizja i multimedialne korzystanie z sieci komputerowych, integracja sieci telefonicznych z telewizją kablową i satelitarną wskazuje na nieporównywalnie duży potencjał przy korzystaniu z nich w skali globalnej.

Komputery jako media cyfrowe powinny zostać zbadane w trzech aspektach: jako forma otwartych sieci komputerowych, jako środek elektronicznej publikacji i archiwizowania oraz jako wizualne medium, które wyrasta poza granice zwyczajnych obrazów.